Arbetsprocess

Steg 1 Personlig kontakt
I det första steget tas en direkt personlig kontakt via telefon/web alternativt ett möte på plats hos kund.

Tillsammans utreds förutsättningar för projektet för att skapa en helhetsförståelse av uppdraget.

Mot bakgrund av utredningsarbetet identieras vilka finansiärer som är aktuella, samt de specifika premisser som behöver uppfyllas. Ett offertförslag och uppdragsavtal tas fram som redogör för arbets- och affärsmodell.

Steg 2 Bekräftelse

Kund tar del av offertförslag och uppdragsavtal med uppdragsbeskrivning som beskriver arbetsfördelning mellan kund och konsult, tidsplan och kostnad mm..

Viktigt här är att det är fullt transparens vad som förväntas och vad bägge parter förbinder sig till.

Efter bekräftelse från kunden sätts arbetet igång med att författa och utforma aktuella ansökningar.

Steg 3 Genomförande

Genomförandefasen inleds med research där såväl omvärldstrender, som lokala förutsättningar utreds. Vi tittar också närmare på myndigheters krav och riktlinjer, samt hur projektet/kund kan svara upp utifrån sina unika utgångspunkter.

Därefter författas ansökningshandlingar av Offund och det som kunden vill genomföra konceptualiseras och utvecklas i sammanhängande berättelse från ax till limpa. Syfte, problemformuleringar, mål, målgrupp mm framarbetas.

Steg 4 Feedbackfas

Kunden får därefter ta del av de framskrivna ansökningshandlingarna och ge feedback på hur de ytterligare kan utvecklas.

Redigeringar genomförs och vi bollar fram och tillbaka tills ansökan är komplett och allt som förstärker är på plats.

Steg 5, Ansökan lämnas in
När all redigering genomförd och vi är överens med kunden om att ansökan är färdig, säkerställs allt en sista gång slutligt.

Därefter skickas ansökan in. Offund ser till att alla ansökningshandlingar med bilagor är på plats.

I normalfallet sköter Offund även inskickandet av handlingar, digitalt eller analogt, men av praktiska skäl ombesörjer ibland kunden detta moment på egen hand.

Steg 6, Stöd i myndighetsdialog
Ansökan är nu inlämnad till myndighet. Som regel i större projekt förs dialog med kunden kring ansökan där myndigheter ställer fördjupande frågor. Detta sker oftast via e-post.

I denna avslutande fas stöttar Offund kunden med att ta fram kontreta svar och annan information som övertygar myndigheten inför slutligt beslut.

Slutligt beslut fattas och kunden får igångssättningstillstånd.

Nu kan din vision realiseras!