FAQ – Frågor & svar

 

Svar: Vid ett projekt som avser en fysisk investering (byggnation) behöver föreningen upprätta ritningar, ta in offerter, samt ha alla erforderliga myndighetstillstånd (bygglov mm).

Vid ett projekt som avser ”mjuka” investeringar (exempelvis integrationsprojekt) åligger det föreningen att knyta relevanta samarbetspartners till projektet).

Vad förväntas av oss som förening när vi söker bidrag?

 

Svar: Storleken på bidrag varierar från projekt till projekt, allt ifrån 200-300 000 kronor upp till 4-5 000 000 kronor. De vanligaste projekten innebär en investering i intervallet 1-2 miljoner kronor.

Hur mycket bidrag kan man söka?

 

Svar: Handläggningstiden ligger oftast i intervallet 2-7 månader.

Hur lång är handläggningstiden innan man får svar?

 

Svar: I normal fallet krävs en viss egen insats av föreningen i form av eget arbete eller kontant insats.

Kan man söka bidrag för hela investeringen?

 

Svaret är att det beror på omständigheterna. Ställ frågor enligt nedan till dig själv på ett ärligt sätt, så kommer du fram till en klok avvägning:

Har vi den erforderliga tiden? (Att författa en slagkraftig ansökan, med budget, projektplan mm är normalt minst två veckors heltids arbete) 

Prioriterar vi rätt? (Använder vi våran tid och resurser på att göra rätt saker och på rätt sätt).


-Har vi skrivt ansökningar tidigare?


-Är vi bra på att skriva och sätta in i sammanhang?


-Till vilken typ av myndighet skriver vi? (En generell tumregel är att konkurrensen och ansökningsförfarandet är mest krävande för nationella fonder, stiftelser mm (exempelvis Arvsfonden), medan finansiärer på den regionala/kommunala nivån oftast har mindre administrativt krävande ansökningsprocesser.

Ska man anlita en konsult för att skriva ansökan?

 

 

Till vissa myndigheter går det att skicka ansökningar löpande men i många fall är det endast möjligt att ansöka under ett begränsat tidsutrymme. I vissa fall förekommer även ett utlysningsförfarande. I en utlysning specificeras bl.a. vilka typer av projekt som kommer att finansieras, villkor och krav för sökande, budgeten för utlysningen samt deadline för inlämnande av ansökningar.

När kan man ansöka om bidragsfinansiering?

 

 

De investeringar/aktiviteter som kan vara bidragsberättigade går att dela in i huvudsak två kategorier, ”hårda” respektive ”mjuka”. Med ”hårda” investeringar avses olika former av byggnationer, exemeplvis uppförande av en nya klubbstuga, medan ”mjuka” investeringar exempelvis kan vara genomförande av aktiviteter, utvecklande av en ny metod mm.

Exakt vilka kostnader som är stödberättigade varierar mellan de myndigheterna och olika bidragsformer. Hos vissa bidragsformer är alla kostnader som är nödvändiga för att genomföra projektet stödberättigade. I andra bidragsformer finns ett tak för maximalt bidrag per förening.

För vilka investeringar/aktiviteter kan man beviljas bidrag för?

 

 

En vanlig föreställning om bidrag är att de betalas ut i förskott. Detta stämmer endast delvis. Oftast erhåller föreningen ett förskott på en del av bidraget för att kunna komma igång med projektet, men förväntas sedan rekvirera medel varefter kostnader upparbetats. Detta innebär att din förening i förekommande fall måste ha likviditet för att kunna ligga ute med pengar.

När får man börja använda bidragspengarna?

 

 

Din förening förbinder sig att leverera enligt projektplanen som inlämnats till aktuell myndighet. Föreningen är också skyldig att redovisa vad pengarna använts till. Föreningen ska också kunna visa att målet med bidraget uppfyllts.

Vad förpliktar oss som förening när vi tar emot bidrag?