Företagstjänster

Varför anlita Offund?

Offund är speciellt riktade mot de investeringsbidrag som erbjuds till små och medelstora företag nationellt såväl internationellt. Offunds specialister har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig finansiering och har därför unik hur man författar ansökningar på ett framgångsrikt sätt.

 

Kompetens

Med vår kompetens hjälper vi ditt företag att få offentlig finansiering.

Med den kompetens som Offund besitter kan du och ditt företag förverkliga er vision.

Erfarenhet

Flertal företag har, sedan starten av vår verksamhet erhållit hjälp och med vår erfarenhet hittat rätt finansiering. Offunds specialister har erfarenhet från arbete hos offentliga institutioner som hanterar offentliga medel vilket ger oss en unik insikt i vad som krävs för att ansökan ska godkännas

Har ert företag behov av investeringar? Vi hjälper er att hitta investeringsbidrag!

Genom att använda er av Offunds tjänster maximerar du ditt företags möjligheter att erhålla investeringsstöd, samtidigt som ni slipper lägga ner tid på betungande administration.

Behöver ditt företag hjälp med med att finna den bästa finansieringslösningen för att växa och utvecklas , kontakta då oss så hjälper vi er att uppnå er vision.

Företagstjänster vi erbjuder

Offund är speciellt inriktat mot de investeringsbidrag som erbjuds till små och medelstora företag nationellt och internationellt. Dessa investeringsbidrag är mycket förmånliga och har ingen krav på återbetalning. För att kunna ta del av investeringsbidragen handlar det i mångt och mycket om att i detalj ha kunskaper om det lagar, förordningar, statsstödsregler, konkurrensregler och regionala prioriteringsdokument som styr användningen av medlen. Att söka dessa medel är dessutom ofta administrativt omfattande process som både är krångligt och tidsödande.

Offunds specialister har lång erfarenhet av att arbeta med investeringsbidrag och har därför unik insikt om vad som krävs för att ansökan ska beviljas. Vi rådger företag,myndigheter och organisationer som vill ansöka om EU-bidrag eller finansiera investeringar och projekt med andra typer av offentlig finansiering.

Ofta handlar det om bidragsfinansiering av innovation, investeringar, internationalisering och utbildning. Vår rådgivning reducerar krångel och optimerar möjligheten att ansökan beviljas. Dessutom leder vår insats oftast till att våra kunder beviljas högre belopp än jämförbara projektförslag.

Offund fungerar som din samarbetspartner och lotsar ditt företag fram till den finansiering som fungerar bäst för just din verksamhet. Hos oss finner du affärsmässiga och mycket kapabla rådgivare med stark integritet. Genom att använda dig av Offunds tjänster maximerar du ditt företags möjligheter att få investeringsbidrag, samtidigt som du slipper lägga ner tid på betungande administration. Offunds tjänster omfattar följande:

Finansieringsanalys

Det finns stora möjligheter med offentliga bidrag, men det är också svårt att hitta rätt i den stora utbudet. Ett naturligt första steg är därför att genomföra en analys av ditt företags möjlighet till offentlig finansiering. Finansieringsanalysen hjälper dig att med utgångspunkt från ditt företags behov, kartlägga vilka möjligheter som finns för just din verksamhet. Framgångsrik ansökan om företagsstöd börjar alltid med en analys där vi bedömer det planerade projektets förutsättningar att beviljas EU-stöd från EU-kommissionen eller andra typer av företagsstöd (till exempel från Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Nopef, Mistra, ESF-rådet, Swedpartnership eller Almi). En viktig del i bidragsanalysen är att genom dialog presentera och förankra projektet hos den aktuella bidragsmyndigheten. Resultatet av bidragsanalysen presenteras i form av ett kvalificerat beslutsunderlag för företagsledningen.

Ansökningsförfarande

Vi skriver din ansökan, tar hand om allt pappersarbete och sköter kontakten med berörda myndigheter. Med vår hjälp kan ert företag fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om administrationen och ansökningen. Vår arbetsmodell följer normalt tre faser:

Fas 1 – analys
Offund kommer ut till ditt företag för att få en unik inblick i din verksamhet och för att lyssna in vilka investeringsplaner företaget har och hur investeringsbehovet ser ut. Offund kommer inom denna fas att presentera olika rekommendationer och strategier för genomförande.

Fas 2 – ansökan
Offund AB skriver er ansökan. Vi tar hand om allt skrivande, sköter pappersexercis, samt förankrar projekten hos ansvarig myndighet.

Fas 3 – genomförande
Assistans under handläggningstiden med ansvarig myndighet. Offund ansvarar för ansökan fram till beslut meddelas från ansvarig myndighet.

Vi utformar bidragsansökan så att den inte bara uppfyller all formalia, vi ser till att den är säljande och skiljer sig från mängden. Vi medverkar aktivt i dialogen med bidragshandläggare och andra personer med inflytande över ansökan.

Juridisk rådgivning

Upprättande av olika bolagsrättsliga handlingar för styrelse och bolagsstämma, registreringsärende hos bolagsverket samt rådgivning och biträde vid val av associationsform.

Offund hjälper er även att upprätta avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, hyres-och arrenderättsliga avtal samt familjerättsliga avtal.

Ekonomisk rådgivning

Offunds rådgivare hjälper dig att få kontroll på din verksamhet och minimera administrationstiden. Med det i bakfickan hjälper vi dig också gärna att se potential i att utveckla din affär och ditt företag.

Vi hjälper ert bolag med:

– Konkurrensanalys och lönsamhetstal för din bransch
– En långsiktig budget som hjälper dig styra och nå dina mål
– Investeringsunderlag till banker och investerare
– Kassaflödesanalys som ger dig kontroll över företagets likvida medel och styrning mot målet

Genom den stora mängd information vi har samlad i vårt datalager kan vi göra konkurrentanalyser som hjälper dig förstå var du har din förbättringspotential. Vilka lönsamhetstal kan du jämföra dig med och uppnå i din bransch?

Vi hjälper dig även att blicka framåt, en budget som följs upp under året hjälper dig att nå dina mål. Självklart är budgetarbetet en viktig del när du funderar på en investering men även under normala år är det klokt att arbeta efter en budget.

För nystartade företag hjälper vi till med affärsplan och de kalkyler och budgetar som ofta behövs.

Har du investeringsplaner tar vi fram proffsiga underlag som du kan ta med till banken. Är likviditeten dålig finns handfasta råd som gör den bättre. Vi beräknar nyckeltal och analyserar företagets starka och svaga sidor, allt för att du ska få ett framgångsrikt företag.

Som företagare är det viktigt att hålla koll på företagets kassaflöde, dvs förändringen i likvida medel. En kassaflödesanalys visar om företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera framtida vinster.

Med större vinstmedel ökar möjligheterna, för både företaget och dig som företagare. I takt med att företagets vinst ökar blir skatterådgivningen ett viktigt inslag. Med rätt rådgivning vad gäller både företagsutveckling och skatteoptimering får vi hållbara och vinstgenererande företag.

Rådgivningsabonnemang

För att underlätta för dig och din verksamhet erbjuder vi ett rådgivningsabonnemang som ger dig kontinuerlig hjälp med de projekt som har potential för bidragsfinansiering.
Innehåll:

• En individuell rådgivning där vi tillsammans kartlägger bidragsmöjligheterna för er verksamhet
• Kontinuerlig information om aktuella stöd- och bidragsmöjligheter
• Support avseende projektidèer.